เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุมพล ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ณ ร.ร.บ้านป้องกันตนเองฯ ร.ร.บ้านด่านชุมพล และบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ม.4

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

การเย็บผ้าโครงการสร้างรายได้แก่ชุมชน