เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุมพล ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ณ ร.ร.บ้านป้องกันตนเองฯ ร.ร.บ้านด่านชุมพล และบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ม.4

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน"ให้กับอาสาสมัครทั้ง 7 หมู่บ้าน และลงพื้นที่ฉีดพ่นจริง ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49 , ศพด.บ้านทับทิมสยาม 01 หมู่ที่ 7 โดยร่วมกับ รพสต.บ้านทับทิมสยาม 01 และ นพ.นย.กองร้อย 516