พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พันจ่าเอกวีระ มีตาล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

Facebook Fan Page อบต.ด่านชุมพล